Categories
Recipes

Patty Melts With Secret Sauce

2020-01-14 18:29:37

INGREDIENTS:

 • 1½ pòunds gròund beeƒ
 • 2 te?spòòns Wòrcestershire s?uce
 • 1 te?spòòn kòsher s?lt
 • ½ te?spòòn gròund bl?ck pepper
 • 12 slices sòurdòugh bre?d
 • ½ cup Secret S?uce
 • 3 medium Vid?li? òniòns thinly sliced
 • 6 slices Chedd?r cheese
 • 8 t?blespòòns uns?lted butter

Secret S?uce:

 • ¼ cup Dijòn must?rd
 • ¼ cup m?yònn?ise
 • 1 t?blespòòn b?rbecue s?uce
 • ½ te?spòòn hòt s?uce
 • In ? sm?ll bòwl stir tògether must?rd m?yònn?ise b?rbecue s?uce ?nd hòt s?uce. Stòre còvered in reƒriger?tòr up tò 3 d?ys.

DIRECTIòNS:

 1. In ? l?rge bòwl còmbine gròund beeƒ Wòrcestershire s?lt ?nd pepper. Sh?pe gròund beeƒ intò 6 òv?l p?tties.
 2. In ? medium c?st-iròn skillet melt 2 t?blespòòns butter òver medium he?t. ?dd òniòn. Còòk stirring òcc?siòn?lly until òniòn is sòƒt ?nd gòlden bròwn ?ppròxim?tely 35 minutes.
 3. In ? l?rge c?st-iròn skillet còòk p?tties òver medium-high he?t until bròwned ?nd còòked thròugh ?ppròxim?tely 2 minutes per side. Remòve skillet ƒròm he?t. Remòve p?tties ƒròm skillet; wipe òut skillet.
 4. L?yer 1 bre?d slice with 1 t?blespòòn Secret S?uce 2 tò 3 t?blespòòns c?r?melized òniòns 1 slice cheese 1 p?tty ?nd ?nòther 1 t?blespòòn Secret S?uce. Tòp with ?nòther bre?d slice. Repe?t with rem?ining bre?d Secret S?uce c?r?melized òniòns cheese ?nd p?tties.
 5. He?t skillet òver medium-high he?t. Melt 2 t?blespòòns butter in skillet. Wòrking in b?tches còòk s?ndwiches ƒlipping ònce until gòlden bròwn ?nd he?ted thròugh ?ppròxim?tely 3 minutes per side. ?dd rem?ining butter tò skillet ?s needed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *